Mądre Literki LITE – Nauka pisania liter alfabetu  (Mod) 1.0.21

Mądre Literki LITE – Nauka pisania liter alfabetu (Mod) 1.0.21

MOD APK Information of Mądre Literki LITE - Nauka pisania liter alfabetu

App Name Mądre Literki LITE - Nauka pisania liter alfabetu
Package Name com.belikebee.madreliterkilite
Version
Rating ( 335 )
Size
Requirement
Updated
Installs 10,000+
Category Educational, Games
Developer

Description of Mądre Literki LITE - Nauka pisania liter alfabetu for android

“Mądre Literki” to gra pozwalająca Twojemu dziecku nauczyć się prawidłowej pisowni alfabetu poprzez zabawę. Starannie opracowana metoda nauki pozwala wyćwiczyć zasady pisowni każdej litery. Aplikacja jest wspaniałą formą edukacyjnej zabawy.

Przy projektowaniu aplikacji korzystaliśmy z najlepszych wzorców nauczania. Szereg opracowanych algorytmów powoduje że dziecko dostaje inteligentną, ukrytą pomoc, tak że jest w stanie samemu zrobić każde zadanie bez względu na poziom rozwinięcia sensoryki. Wzmacnia się przez to poczucie samodzielności i satysfakcji z wykonanego zadania.

Przebieg nauki umiejętności pisania jest podzielony na etapy – pracę, podsumowanie z pochwaleniem dziecka za wykonane zadanie oraz zabawę, dzięki której utrwali wiedzę oraz dostanie pozytywny bodziec do ponownej nauki liter.

Gra zawiera:

− Naukę dużych i małych liter pisowni polskiego alfabetu
– łamigłówki słowne otwierające sejfy
– zabawy interaktywne

Wiek: dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym i młodsze (2-8 lat)

.Gra jest w pełni bezpieczna – nie zawiera reklam.

——————————————————–

Różnice w grze po wyborze opcji wieku dziecka “3-5” lub “6-7” lat

Sejf:
3-5 – przytrzymując palcem przycisk górnego lub dolnego zamka sejfu, obrazek sam się zatrzyma i zablokuje, co potwierdza żółta ramka dookoła elementu. W przypadku gdy dziecko sobie nie radzi z pojedynczym klikaniem, wystarczy pokazać mu gdzie ma przyłożyć palec i trzymać aż element kodu sam się zatrzyma.
6-7 – zamek sejfu sam się nie blokuje na po ustawieniu zgodnych obrazków kodu, zamiast tego słychać kliknięcie. Gracz musi sam ułożyć kod otwierający sejf. Wymaga większego skupienia.

Pisanie liter:
3-5 – większa tolerancja na słabszą sensorykę dziecka. Aplikacja sama koryguje niedokładne ruchy palca.
6-7 – algorytm w mniejszym stopniu toleruje błędy pisania palcem po ekranie niż przypadku grupy (3-5)

Układanie puzzli:
3-5 – większa tolerancja obszaru upuszczenia puzla w odpowiednie miejsce.
5-7 – wstawienie puzla na miejsce wymaga większej dokładności.6

Gra memory:
3-5 – 8 kart (4 pary)
6-7 – 16 kart. (8 par)

Gra łapanie literek:
3-5 – Do zaliczenia misji wystarczy złapać 5 kart do koszyka. Dotknięcie bomby powoduje zmniejszenie liczby złapanych kart o jedną.
6-7 – Do zaliczenia misji potrzeba zebrać 15 kart. Dotknięcie bomby powoduje zabranie wszystkich kart z koszyka.

Gra piksele:
Na górze ekranu jest możliwość ustawienia blokady właściwie namalowanych elementów rysunku. Ułatwia to młodszym dzieciom szybsze zakończenie zadania.
“Wise Letters” is a game that allows your child to learn the correct spelling of the alphabet through play. A carefully developed learning method allows you to practice the spelling rules of each letter. The application is a great form of educational fun.

When designing the application, we used the best teaching practices. A number of developed algorithms make the child receive intelligent, hidden help, so that he is able to do any task himself, regardless of the level of sensor development. This strengthens the feeling of independence and satisfaction with the performed task.

The course of learning writing skills is divided into stages – work, summary with praising the child for the task done and play, thanks to which he will consolidate the knowledge and get a positive incentive to learn the letters again.

The game includes:

– Learning capital and small letters of the Polish alphabet
– word puzzles that open safes
– interactive games

Age: school, preschool and younger children (2-8 years)

The game is completely safe – it does not contain any advertising.

————————————————– ——

Differences in the game when choosing the option of the child’s age “3-5” or “6-7” years

Safe:
3-5 – holding the button of the upper or lower safe lock with your finger, the picture will stop and lock by itself, which is confirmed by the yellow frame around the element. In case the child cannot cope with single clicking, just show him where to put his finger and hold it until the code element stops by itself.
6-7 – the safe lock does not lock itself after matching code pictures, you hear a click instead. The player has to compose the code to open the safe himself. It requires more focus.

Writing letters:
3-5 – greater tolerance to the child’s weaker sensors. The application itself corrects inaccurate finger movements.
6-7 – the algorithm tolerates typing errors to a lesser extent than in the group (3-5)

Arranging the puzzle:
3-5 – greater tolerance of the area where the puzzle is dropped in the right place.
5-7 – putting the puzzle into place requires more accuracy 6

Memory game:
3-5 – 8 cards (4 pairs)
6-7 – 16 cards. (8 pairs)

The letter catching game:
3-5 – To complete the mission, it is enough to catch 5 cards in the basket. Touching a bomb reduces the number of cards caught by one.
6-7 – You need to collect 15 cards to complete the mission. Touching the bomb takes all cards from the basket.

Pixel game:
At the top of the screen, you can set a lock for properly painted drawing elements. This makes it easier for younger children to finish the task faster.
Drobne poprawki w silniku gry.

Mądre Literki LITE – Nauka pisania liter alfabetu Modded game free download for android also you can download from google play com.belikebee.madreliterkilite

 

Related Posts of Mądre Literki LITE - Nauka pisania liter alfabetu

Raising Archangel AFK Angel Adventure  (Mod) 1.1.9

Raising Archangel AFK Angel Adventure (Mod) 1.1.9

A simple and addictive idle RPG is here! Meet your fast growing Angel ▶ IDLE Growth RPG that adds fun; action and simple control - Easy operation and auto hunting! Minimize taps and clicks! Let's have fun thanks to an easy and fast progress! - Archangel's spectacular swordsmanship action! Strong with automati...

Solitario  (Mod) 2.6.1

Solitario (Mod) 2.6.1

Tired of all those all in one solitario games free that drain your battery and occupy a lot of your device’s memory? Our solitario version only includes the original solitario clasico game, without all those modalities that you never play; it sticks to the original version of solitario free of complicated gameplays. ...

GSN Grand Casino – Play Free Slot Machines Online  (Mod) 2.99.32

GSN Grand Casino – Play Free Slot Machines Online (Mod) 2.99.32

GSN invites you to the GRAND OPENING of the most dazzling online casinos around featuring casino slot machines, free poker games and video bingo all in one amazing REAL casino app! Step inside, grab a glass of champagne and immerse yourself in the intoxicating Las Vegas spirit of your favorite Vegas casino games and sl...

Sniper Rabbit Hunting 3D 1.6 (Mod)

Sniper Rabbit Hunting 3D 1.6 (Mod)

Rabbit hunting is a first person shooter game. It has grass, mountains with a very realistic environment. It has ultimate hunting adventure . Rabbit hunter love this amazing first person sniper shooting game. Easy to use, 3-step zoom to zoom button, you can use the following command to move right. You have unlimited a...

Halloween Witch and Wizard Adventure  (Mod) 2.3.1

Halloween Witch and Wizard Adventure (Mod) 2.3.1

Halloween has brought flying witch and fast wizard in your city for the very first time. you are going to experience a thrilling experience for the very first time that you have never done before.Halloween is full of adventure and action in which you have many missions such as escape mission, chase mission, save the ki...

Haydos 380  (Mod) for Android

Haydos 380 (Mod) for Android

Haydos 380 is the Official Cricket Game of Australian Legendary Cricketer Matthew Hayden. Pre-Register Now to experience the Best Cricket Simulation with Amazing Graphics & Engaging features. Haydos 380 Modded game free download for android also you can download from google play com.creativemonkeygames.haydos380cr...

Double 300x Slots Free 2.7.9.8 (Mod)

Double 300x Slots Free 2.7.9.8 (Mod)

Get ready to play Double 300X pay slot machine! Double Three Hundred Pay Slot Machine is easy to play and offers large jackpots up to $150,000. Whether you like penny slots or multi pay-line slot machines this game is for you. While Double 300X pay slot machine has loose slots it's not easy to get to the top of the le...

Emoji Master – Puzzle Game 1.0.8  (Mod)

Emoji Master – Puzzle Game 1.0.8 (Mod)

Become an Emoji Master! With hot puzzles, cool games, and more, Emoji Master delivers serious fun! Challenge your imagination with awesome drag and match emoji games. Explore a world filled with bright and colorful emoji, including classic smiley faces and hilarious not often seen emoji. Emoji Master Features: ★ Ch...

Word N Puzzle: Search Journey 1.0.3 (Mod)

Word N Puzzle: Search Journey 1.0.3 (Mod)

Ready to relax during the journey? Ready to play when bored? Ready to be familiar with words? You can open Word N Puzzle at any time. What do we have to appeal to you? 💸It can be operated by one hand. Slide the letters and spell the words in a certain order 💸If you are lucky enough to spell hidden word...