იაპონური ჯოკერი • Joker  (Mod)

იაპონური ჯოკერი • Joker (Mod)

(43)Card, Games

MOD APK Information of იაპონური ჯოკერი • Joker

App Name იაპონური ჯოკერი • Joker
Package Name cc.jokergame
Version
Rating ( 43 )
Size
Requirement
Updated
Installs 5,000+
Category Card, Games
Developer

Description of იაპონური ჯოკერი • Joker for android

წარმოგიდგენთ პოპულარული თამაშის, იაპონური ჯოკერის ონლაინ ვერსიას რომელშიც შეგიძლით ეთამაშოთ როგორც მეგობრებს ასევე თამაშის სხვა მომხმარებლებს.

*** თამაშის წესები ***
■ თავდაპირველად მოთამაშეებს ურიგდებათ 3-3 კარტი და ერთერთი მოთამაშე აცხადებს კოზირს. მოთამაშე, რომელიც აცხადებს კოზირს, ასევე იწყებს თამაშს, მას შემდეგ რაც ყველა კარტი დარიგდება.

■ კოზირი ირჩევა ხუთი შესაძლო ვარიანტიდან (ჯვარი, ყვავი, აგური, გული, “ბეზი” (კოზირის გარეშე)) კოზირის არჩევის შემდეგ მოთამაშეებს ურიგდებათ დამატებით 15-15 კარტი, რომელთაგან ხუთი უჭირავთ ხელში, 10 დევს მაგიდაზე. მაგიდაზე დადებული კარტებიდან 5 ამოტრიალებულია და ჩანს, ხოლო 5 დამალულია.

■ მაგიდაზე დადებული კარტების ჩასვლა შეიძლება მხოლოდ პირველი კარტის ჩასვლის შემდეგ.

■ თითოეულ თამაშში მოგებული ქულა არის მოთამაშეებს შორის კარტების წყვილების სხვაობა. მაგ.: თუ ერთმა მოთამაშემ წაიღო 11 წყვილი კარტი, ხოლო მეორე მოთამაშემ წაიღო 7 წყვილი კარტი, პირველ მოთამაშეს ერიცხება 4 ქულა.

*** კარტების სიძლიერე და უპირატესობები ***
თამაშში უმაღლესი კარტები არის 2 ცალი ჯოკერი. ჯოკერს შეუძლია გაჭრას ნებისმიერი კარტი (მეორე ჯოკერის ჩათვლით). ასევე, ჯოკრით შეიძლება ნებისმიერი მასტის უმაღლესი კარტის მოთხოვნა. მეორე მოთამაშე იძულებულია დაემორჩილოს მოთხოვნას ან თვითონაც ჩამოვიდეს ჯოკერს. თუ მოთხოვნილი მასტი არ არის კოზირი, ხოლო მეორე მოთამაშეს არ ყავს ამ მასტის კარტი, მაგრამ ყავს კოზირი, მაშინ მეორე მოთამაშე ვალდებულია ჩამოვიდეს კოზირს და ის ჭრის ჯოკერს. იმ შემთხვევაში, თუ კოზირი არ არის გამოცხადებული (ანუ გამოცხადებულია „ბეზი“), ნებისმიერი კარტის გაჭრა შეიძლება მხოლოდ იმავე მასტის უფრო მაღალი კარტით, ან ჯოკრით.
Introducing the online version of the popular game, Japanese Joker, in which you can play with friends as well as other users of the game.

*** Rules of the game ***
3 Initially players are dealt 3-3 cards and one of the players announces a trump card. The player who announces the trump also starts the game after all the cards have been dealt.

■ The trump card is selected from five possible options (cross, spade, brick, heart, “meringue” (without trump card)) After choosing the trump card, players are dealt an additional 15-15 cards, five of which are held in hand, 10 lying on the table. 5 of the cards on the table are flipped and visible, while 5 are hidden.

ტების Cards placed on the table can be entered only after the first card is placed.

. The point won in each game is the difference in the pairs of cards between the players. For example, if one player takes 11 pairs of cards and the other player takes 7 pairs of cards, the first player gets 4 points.

*** Strengths and Advantages of Cards ***
The highest cards in the game are the 2 pieces of the Joker. The Joker can cut any card (including the other Joker). Also, the Joker can request the highest card of any suit. The second player is forced to obey the request or even arrive at the Joker himself. If the requested suit is not a trump card and the other player does not have a card of that suit but has a trump card, then the other player is obliged to come to the trump card and he cuts the joker. Unless a trump card is declared (ie declared a “bezel”), any card can only be dealt with a higher card of the same suit, or a joker.

იაპონური ჯოკერი • Joker Modded game free download for android also you can download from google play cc.jokergame

 

Related Posts of იაპონური ჯოკერი • Joker

Mu Origin World – Revenge Awakening New MMORPG  (Mod) 9.80.01

Mu Origin World – Revenge Awakening New MMORPG (Mod) 9.80.01

Mu Origin World Is a Mobile Game is a Real Time new free 3D MMORPG. With a quest based leveling system for Mu Origin Role Playing Game, vast dungeons to dive into and an open world. Fast leveling to increase your character’s power with tons of content and no level cap. Defeat World Bosses and much more in this Amazin...

Stock Car Racing 3.4.5 (Mod)

Stock Car Racing 3.4.5 (Mod)

Drivers start your engines! Professional oval track racing that explodes with stock car racing action! RACE MODES : Multiplayer - Race head to head against other players in realtime. Regulation - Race and set the difficulty for higher prizes. Ladder - Race 10 laps against progressively faster opponents for increasing...

Head Soccer – Star League  (Mod) 1.1

Head Soccer – Star League (Mod) 1.1

Head soccer star league - funny football game will bring joy and laughter to you. If you are tired of work, play this head soccer game, it will help you relieve stress. Head soccer how to play star league? Unlike other football games, the match takes place between two players. In the head football game you will control...

Alpha Guns 15.02.10 (Mod)

Alpha Guns 15.02.10 (Mod)

Alpha Guns is a 2D side scroller shooter with classic gameplay and unique mechanics. Be a metal soldier and use your metal slugs to fight your way across tons of enemies while causing major mayhem! Show your fighter skills and become a metal shooter when you have to face Powerful bosses and their enemy squad! Featur...

Mobbles, augmented reality monster catching 3.3.47 (Mod)

Mobbles, augmented reality monster catching 3.3.47 (Mod)

Use augmented reality to catch and collect all virtual pet. Mobbles is the 1st location-based monster catching game. Free to download, free to play ! Explore the world, and try to find virtual pet to grow your pocket monster ! More than 300 cute and beautiful monsters wait for you to be catching. As a tamagotchi, ta...

Rescue Animal Transporter Truck Driving Simulator 1.0.17 (Mod)

Rescue Animal Transporter Truck Driving Simulator 1.0.17 (Mod)

Animal transporter truck 2019 is special edition in truck transport world to meet ever increasing animal transportation demands through rescue animal transporter truck driving. Give your real back up in this new fangled animal truck driving 2019 to solve all issues of taking animals to far off areas of this post modern...

Baby games for 2 to 4 year olds 1.82 (Mod)

Baby games for 2 to 4 year olds 1.82 (Mod)

Kids's educational games for children from 2 to 5 years. 15 educational preschool games for kids on the development of fine motor skills, coordination, logical thinking and visual perception. Games will help boys and girls in developing basic skills and pre-school education. Our children's app includes: - Kids's games...

Bookworm Classic (Expert)  (Mod) 2.1.8.11

Bookworm Classic (Expert) (Mod) 2.1.8.11

Bookworm Classic (Expert) is a puzzle video game. Players can form a word by linking the letters. As words were formed and submitted, they are removed from the grid. Every word submitted will be replaced by new tiles. The longer the words the higher the points. DOWNLOAD the latest 'Bookworm Classic (Expert)' game for ...

Word Search – Free Word Game 8.0 (Mod)

Word Search – Free Word Game 8.0 (Mod)

Word Search - Free Word Game is the best free word game available on Google Play : ★ Fully free ! ★ Unlimited games ! ★ 4 difficulty levels ! ★ 400 hidden words ! ★ and many other really nice things to discover... So go ahead, it's completely free ! Download it quickly and have fun now ! Word Search - Free...